Changelog

0.955 (2020-03-05)

  • Demo data update

0.954 (2019-12-15)

  • Bugfixing

0.953 (2019-11-27)

  • Generator translation
  • Bugfixing
  • Versionchecker