گوگل علاوه بر معیارهای سئو درون سایت معیارهایی هم با توجه به رفتار کاربران خود دارد. در این فیلم با آنها آشنا میشوید